PRAKTIJK VOOR PSYCHIATRIE

Erik van Duijn

Persoonlijk, laagdrempelig & vertrouwd

 

Behandeling voor volwassenen met psychiatrische klachten
met specialisatie in ouderenpsychiatrie en neuropsychiatrie

 

 

Praktijkadressen

Maandagmiddag en -avond: Praktijk De Waal, Nieuwe Gracht 37, Haarlem
Woensdag: Medisch Centrum De Coepel, Randweg 53, Katwijk
Donderdag- en vrijdagmiddag: Praktijk De Waal, Nieuwe Gracht 37, Haarlem

 

Het is ook mogelijk om afspraken via beeldbellen te laten verlopen.

 

VAKANTIE VAN 29 NOVEMBER T/M 3 DECEMBER 2021

 

patiënt

U kunt een afspraak bij mij maken voor specialistische diagnostiek, advies en/of behandeling van uw psychiatrische klachten. Informatie over mij en mijn werkwijze vindt u op deze site. Als u een verwijzing hebt, kunt u zelf contact met mij opnemen.

 

meer informatie

Verwijzer

Uw patiënt kan naar mij worden verwezen voor een overname van de psychiatrische behandeling of voor een eenmalig consult waarbij de nadruk ligt op diagnostiek. Uw patient zal dan na de consultatie met een advies naar u worden terugverwezen. 

meer informatie

Expertiseonderzoek

Naast behandelingen doe ik op verzoek een expertiseonderzoek in het kader van second opinions of bestuursrechtelijke procedures. Ik ben gecertificeerd lid van de Nederlandse Vereniging voor Medisch Specialistische Rapportages (NVMSR).

 

meer informatie

Het gesprek is niet alleen het mede-delen van een onderwerp, maar tevens een deel-neming van elkaars innerlijk

Jean-Paul Sartre

Patiënt

Intakegesprek

Voordat een behandeling wordt gestart, worden uw klachten nauwkeurig in kaart gebracht in een intakegesprek dat ongeveer 1 uur duurt. Informatie van uw huisarts of eerdere behandeling(en) is dan belangrijk, evenals informatie over het gebruik van medicatie. Na een zorgvuldige inventarisatie van de klachten wordt een werkdiagnose gesteld. Indien u dat prettig vindt, kunt u iemand meenemen. 

 

Het is mogelijk om (een deel van) de gesprekken via beveiligd beeldbellen te doen. U krijgt dan een e-mail met een link via de applicatie WeSeeDo die u kunt activeren op het afgesproken tijdstip.

 

Wanneer uw klachten aanleiding zijn voor een specialistische behandeling, worden de mogelijkheden voor therapie met u besproken. Dit wordt vastgelegd in een persoonlijk behandelingsplan waarin de doelen van de behandeling en de wijze waarop die zal plaatsvinden staan vermeld. De verwijzer wordt daar middels een samenvattende intakebrief over geïnformeerd, tenzij u daar nadrukkelijk bezwaar tegen maakt. In het Kwaliteitsstatuut van mijn praktijk kunt u lezen hoe de kwaliteit van zorg wordt gewaarborgd. 

 

Wat moet u meenemen naar het intakegesprek?

- Identiteitsbewijs
- Medicatieoverzicht

 

 

 

behandeling wachttijden tarieven

 

 

 

 

Behandeling

De ernst en complexiteit van uw klachten bepalen voor een groot deel het soort behandeling en hoe lang die gaat duren. De precieze invulling van de behandeling wordt samen met u bepaald volgens de methodiek van shared-decision making. De behandeling bestaat uit gesprekken die gericht zijn op het verminderen van uw klachten door onder andere verbetering van het inzicht en het veranderen van gedragspatronen. Dit kan gecombineerd worden met het gebruik van specifieke medicatie voor uw klachten. Eventueel wordt de behandeling aangevuld met een behandeling bij een psycholoog, een poh-ggz of een specialist ouderengeneeskunde. Algemene informatie over uw rechten en plichten bij een medisch-psychiatrische behandeling vindt u hier

 

Routine outcome monitoring

Aan het begin en tijdens de behandeling worden enkele vragenlijsten afgenomen, zogenaamde routine outcome monitoring (rom). Dit is niet alleen een verplichting om voor een vergoeding door uw zorgverzekeraar in aanmerking te komen, maar het is ook ondersteunend aan de behandeling. De vragenlijsten kunt u thuis invullen nadat u een e-mail met instructies van mij hebt ontvangen. Ik lever de resultaten van de rom niet aan externe partijen. 

Spoed/crisis

Naast mijn vaste praktijkdagen, ben ik via e-mail en op werkdagen tussen 8:30 en 9:00 uur telefonisch bereikbaar via tel. 06 385 326 41. Als u daarbuiten in een crisissituatie verkeert, kunt u contact opnemen met uw huisarts en buiten kantoortijden met de huisartsenpost. De huisarts zal uw situatie beoordelen en zo nodig de crisisdienst van de ggz inschakelen.

 

Klachten- en geschillenregeling

Patiënten kunnen een klacht altijd rechtstreeks bij mij melden zodat wij dit kunnen bespreken. Indien dit niet tot een oplossing leidt, kan men zich wenden tot de klachtenfunctionaris van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) (tel. 030 282 3303 of info@nvvp.net). Aan de werkzaamheden van de klachtenfunctionaris zijn voor de klager geen kosten verbonden. Ik ben aangesloten bij de Geschillencommissie Vrijgevestigde ggz-praktijken in Den Haag.

 

Patiënteninformatie

Op de website van de NVvP kunt u goede en betrouwbare informatie vinden over psychiatrische aandoeningen en de behandelingen daarvan. Op de website Wij zijn MIND vindt u meer informatie over ondersteuningsmogelijkheden en tips van mensen die in dezelfde situatie als u hebben gezeten en informatie voor familieleden.

 

 

Wachttijden

Nadat uw huisarts u heeft aangemeld, kunt u contact met mij opnemen om een afspraak te maken voor een intakegesprek. Momenteel kunnen nieuwe patiënten in Haarlem binnen zes weken en in Katwijk binnen acht weken na ontvangst van de aanmelding voor een intake worden gezien. Na het intakegesprek is er geen wachttijd voor het starten van de behandeling.

 

 

terug naar patiëntenpagina

Verwijzer

Overleg

Voor collegiaal overleg ben ik op alle werkdagen tussen 8:30 en 9:00 uur telefonisch bereikbaar. Indien ik de oproep niet direct kan beantwoorden, bel ik u zo spoedig mogelijk terug als u een voicemail hebt achtergelaten. U kunt mij natuurlijk ook een e-mail sturen. 

 

Wie kunt u verwijzen?
Patiënten van 18 jaar en ouder met psychiatrische klachten waarbij het vermoeden bestaat dat zij farmacotherapie nodig hebben, kunnen naar mij worden verwezen. Ik behandel patiënten met ad(h)d, depressies, angst- en paniekstoornissen, dwangstoornissen en gedragsveranderingen. Mijn expertisegebieden zijn ouderen- en neuropsychiatrie. De behandeling bestaat vaak uit een combinatie van psycho-educatie, farmacotherapie en ondersteunende begeleiding.

 

Omdat ik geen fulltime praktijk heb, kunnen patiënten die door hun klachten crisisgevoelig of erg instabiel zijn, beter worden aangemeld bij een instelling die 24/7 bereikbaar is. Dit geldt met name voor patiënten met ernstige persoonlijkheidsproblematiek of een ernstige verslaving.

 

Verwijsbrief
Patiënten kunnen via ZorgDomein bij mij worden aangemeld.

 

Consultatie

Het is ook mogelijk om patiënten te verwijzen voor een eenmalig meekijkconsult voor een specialistisch diagnostisch onderzoek met advies voor verdere behandeling. Tijdens het consultatieproces blijft de consultvrager de behandelverantwoordelijke. Eventueel kan uw patient door mij in uw praktijk worden gezien. Een voordeel van deze vorm van consultatie is dat uw patiënt geen eigen risico hoeft te betalen. Deze consulten kunnen worden aangevraagd via Transparant Next

 

 

Tarieven

Onderstaande informatie wordt zo veel mogelijk actueel gehouden, maar er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Zorg er altijd voor dat u goed op de hoogte bent van de specifieke polisvoorwaarden van uw zorgverzekering.

Zorgverzekering

De behandeling door een psychiater is in het basispakket van uw zorgverzekeraar opgenomen, waardoor u recht hebt op zorg en vergoeding van die zorg. Zorgverzekeraars sluiten daarom zorgcontracten met zorgaanbieders. Om voor een vergoeding door de zorgverzekeraar in aanmerking te komen, is een verwijzing door uw huisarts of een medisch specialist noodzakelijk. Het normtarief van de behandeling wordt door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) vastgesteld. De tarieven omvatten zowel directe tijd (face-to-face, e-mail, chat, telefonisch en beeldbellen) als indirecte tijd (overleg, dossiervoering, schrijven van verslagen en brieven). De actuele NZa-tarieven vindt u hier. Vanaf 1 januari 2022 worden ggz-behandelingen bekostigd volgens het Zorgprestatiemodel

 

In 2022 heb ik contracten met Zorg en Zekerheid, ONVZ, DSW, Caresq, Zilveren Kruis en de daaronder vallende labels. Als u een verzekering bij een van deze zorgverzekeraars heeft, gaat er maandelijks een declaratie direct naar uw verzekeraar. Behoudens uw eigen risico, hebt u verder geen kosten. Indien u een andere zorgverzekeraar heeft, kunt u wel in behandeling komen, maar u moet de nota dan eerst zelf betalen en vervolgens kunt u die indienen bij uw verzekeraar. Houdt u er wel rekening mee dat wanneer ik geen contract heb met uw zorgverzekeraar, u een deel zelf moet bijbetalen. Hoeveel dit is, is afhankelijk van uw polis. Indien u een restitutieverzekering heeft, zal de vergoeding 100% zijn. Meer informatie daarover kunt u krijgen bij uw zorgverzekeraar.

 

Eigen risico

Via de basisverzekering heeft u een wettelijk verplicht eigen risico van €385 per jaar (2021 en 2022). Dat betekent dat u de eerste €385 die u aan zorgkosten maakt, zelf moet betalen. Pas daarna betaalt de zorgverzekeraar de verzekerde kosten. Dit bedrag wordt door de zorgverzekeraar zelf geïnd. Voor een consult via Transparant Next is het eigen risico niet van toepassing. Ik wil u er op attenderen dat patiënten die in 2021 zijn gestart met een behandeling die in 2022 doorloopt, als gevolg van de invoering van het Zorgprestatiemodel te maken kunnen krijgen met ‘extra’ eigen risico dat door de zorgverzekeraar wordt geind. 

 

Zelfbetalend

U kunt er voor kiezen om de behandeling zelf - zonder tussenkomst van de zorgverzekeraar - te betalen. Het tarief voor zelfbetalers is 100% van de door de NZa vastgestelde maximumtarieven voor de specialistische ggz.

Overig zorgproduct

Een overig zorgproduct (ozp) is een behandeling die niet tot het verzekerde basispakket hoort en daardoor niet wordt vergoed door de zorgverzekering. Een voorbeeld hiervan is de behandeling van een aanpassingsstoornis naar aanleiding van relatieproblemen of verlies van baan. De behandeling komt dan voor eigen rekening. Welke zorg tot het verzekerde basispakket behoort, wordt vastgesteld door Zorginstituut Nederland.

Afmelding/no-show

Wanneer u zich niet tenminste 24 uur vóór uw afspraak hebt afgebeld als u niet kunt komen, krijgt u een rekening voor die gemiste afspraak. Het tarief van een afmelding binnen 24 uur of een no-show is €90 en voor een videoconsultatie of telefonische afspraak €50. Dit wordt niet vergoed door uw zorgverzekeraar.

Tarief expertiseonderzoek

Het tarief voor een psychiatrisch expertiseonderzoek is afhankelijk van de vraagstelling en is op aanvraag verkrijgbaar.

Betalingsvoorwaarden

Informatie over de betalingsvoorwaarden van de niet-gecontracteerde zorg en overige dienstverlening vindt u hier.

Expertise

Een psychiatrisch expertiseonderzoek is een onderzoek waarbij ik als onafhankelijk psychiater op verzoek van derden een oordeel vorm over de aan- of afwezigheid van een psychiatrische aandoening. Een psychiatrisch expertiseonderzoek kan plaatsvinden als second opinion (bv. diagnostiek, beoordeling wilsbekwaamheid of bij verzoek om euthanasie) of in het kader van bestuursrechtelijke procedures (bv. arbeidsongeschiktheid).

Hoe verloopt een psychiatrisch expertiseonderzoek?

 

Aanmelding

Een aanvraag voor een expertiseonderzoek kan telefonisch of via een e-mail bij mij worden gedaan. Vervolgens neem ik contact op met de betrokkene voor het plannen van het onderzoek. De wachttijd voor het eerste onderzoeksgesprek bedraagt maximaal 4 weken.

 

Onderzoek
Een psychiatrische expertiseonderzoek omvat een of twee gesprekken. Zo nodig wordt er informatie opgevraagd bij (eerdere) behandelaren. Bij het onderzoek en de verslaglegging wordt de richtlijn van de NVMSR gevolgd.

 

Rapportage
De bevindingen en de beantwoording van de vragen worden weergegeven in een rapportage die naar de aanvrager van het onderzoek wordt verstuurd.

 

Neem contact met mij op

 

 

Over mij

Profiel
Sinds 2004 ben ik met veel plezier werkzaam als psychiater. Na mijn opleiding heb ik op diverse (poli)klinische afdelingen voor volwassenen- en ouderenpsychiatrie gewerkt. Ik heb vooral veel ervaring met diagnostiek en behandeling van depressieve en angstklachten, dwangklachten, adhd en psychiatrische klachten bij lichamelijke en neurologische ziektes; aandoeningen die grote gevolgen kunnen hebben voor het persoonlijk en sociaal functioneren, maar die over het algemeen goed te behandelen zijn.

Naast mijn werkzaamheden als klinisch psychiater, ben ik 10 jaar opleider bij een ggz-instelling geweest. Ik ben actief voor een aantal patiëntenorganisaties. Als onderzoeker ben ik betrokken bij meerdere wetenschappelijke onderzoeksprojecten waarbij verschillende neuropsychiatrische aspecten van neurogenetische aandoeningen worden onderzocht. Sinds 2019 ben ik als onderzoeker verbonden aan het Huntington Expertisecentrum Topaz Overduin. Lees hier verder over mijn wetenschappelijke activiteiten.

Nevenfuncties
Lid raad van toezicht Stichting Patiëntenvertrouwenspersoon
Lid raad van toezicht Stchting Zonnehuisgroep Amstelland

 

Lidmaatschappen

Ik ben lid van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie, de American Neuropsychiatric Association, het European Huntington’s Disease Network en de Nederlandse Vereniging voor Medisch Specialistische Rapportage.

 

 

Deel uw ervaring

 

Registratie
BIG: 69048686601
AGB persoonlijk: 03-068530
AGB onderneming: 03-037754

 

Waardering
Op de website van Zorgkaart Nederland kunt u lezen hoe tevreden patiënten waren over de behandeling bij mij.

Wetenschap

Ik ben gespecialiseerd in onderzoek naar neuropsychiatrische klachten bij mensen met een neurodegeneratieve aandoening, met name de ziekte van Huntington, de ziekte van Parkinson, CADASIL en de ‘Katwijkse ziekte’ of HCHWA-D. Omdat dit complexe ziektebeelden zijn, werk ik nauw samen met andere specialisten, onder andere de CHA-polikliniek in het LUMC. Ik vind het belangrijk om in mijn onderzoek de wetenschap met de klinische praktijk te verbinden. Ik ben actief binnen verschillende landelijke en internationale netwerken, waaronder EHDN en Enroll-HD, die zich onder andere bezighouden met onderzoek van neuropsychiatrische klachten bij de ziekte van Huntington. Een lijst van mijn wetenschappelijke publicaties kunt u hier vinden.

Vanwege mijn specialisme verricht ik ook consultatieve psychiatrie in verpleeghuizen met afdelingen voor patiënten met de ziekte van Huntington. Ik werk daarbij nauw samen met specialisten ouderengeneeskunde, psychologen en casemanagers.

 

Meer informatie

Meer informatie over de verschillende neurodegeneratieve aandoeningen kunt u op de volgende websites vinden:

 

- Vereniging van Huntington

- Huntington Netwerk Nederland

- Huntington's Disease Youth Organization 

- CHA-polikliniek LUMC

- Parkinson Vereniging

- Vereniging Katwijkse Ziekte

- Platform CADASIL

- Vereniging RVCL-S

Aanmelden

Wanneer u als patiënt een verwijsbrief hebt ontvangen, kunt u zelf met mij contact opnemen, bij voorkeur via een e-mail naar contact@erikvanduijn.nl. U kunt ook het onderstaande aanmeldformulier gebruiken. Ik neem daarna contact met u op om een afspraak te maken. Ik raad u aan om alleen contactgegevens te vermelden en geen persoonlijke medisch-psychiatrische gegevens.

Leven is de balans tussen wat je achter je laat en wat je bij je houdt

August Willemsen

Contact

+31 6 385 326 41

contact@erikvanduijn.nl

Katwijk | Haarlem | Amsterdam